Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Index:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de handelaar

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van klanten in geval van herroeping

Artikel 8 – Klanten die gebruik maken van hun herroepingsrecht en de daarmee gemoeide kosten

Artikel 9 – Verplichtingen van handelaren in geval van herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming van de overeenkomst en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Transacties met verlengde duur: duur, beëindiging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een consument producten, digitale inhoud en/of diensten verkrijgt via een overeenkomst op afstand, en een handelaar of een derde deze producten, digitale inhoud en/of diensten levert overeenkomstig een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;
 • Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: een natuurlijke persoon wiens handelingen niet worden verricht voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels-, beroeps- of bedrijfsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 • Transactie van langere duur: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en/of diensten, waarbij de verplichting tot levering en/of afname over een bepaalde periode wordt gespreid;
 • Duurzame drager: elk middel – inclusief e-mails – dat een consument of handelaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die het toekomstige gebruik of de raadpleging ervan vergemakkelijkt gedurende een periode die in overeenstemming is met het doel waarvoor de informatie is bedoeld, en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie vergemakkelijkt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van een overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen een handelaar en een consument in het kader van een systeem voor de verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroepingsrecht: het Europese modelformulier voor herroepingsrecht dat is opgenomen in bijlage I van deze algemene voorwaarden. De ondernemer is niet verplicht bijlage I te verstrekken indien de consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor communicatie over het aanbod van de ondernemer en het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en handelaar zich tegelijkertijd op dezelfde plaats hoeven te bevinden.

Artikel 2 – Identiteit van de handelaar

Naam handelaar: Roosma Products

Geregistreerd adres: Kerkstraat 13, 8567 JE Nederland

Kantooradres; Kerkstraat 13, 8567 JE Oudemirdum, Nederland

Telefoonnummer: maandag t/m vrijdag tijdens werkuren – 0633093220

E-mailadres: info@roosmaproducts.nl

KvK-nummer: 63898101

BTW-identificatienummer: 210664939B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van een ondernemer en op elke overeenkomst op afstand die tot stand is gekomen tussen een ondernemer en een consument.
 • Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst op afstand wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij de ondernemer en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos aan de consument zullen worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand langs elektronische weg tot stand komt, dan zal de consument, in afwijking van het vorige lid, en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ontvangen, op zodanige wijze dat de consument deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voor het sluiten van de overeenkomst op afstand aangeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat deze op zijn verzoek kosteloos, hetzij elektronisch, hetzij op een andere wijze, aan de consument zullen worden toegezonden.
 • In gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienst gerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige aard van toepassing en kan de consument zich steeds beroepen op de voor hem meest gunstige voorwaarde in geval van onverenigbare algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien een aanbod onderworpen is aan een beperkte geldigheidsduur of aan voorwaarden wordt gesteld, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen het aanbod goed te beoordelen. Indien de ondernemer gebruik maakt van illustraties, zullen deze een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de aangeboden producten en/of diensten. De ondernemer is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod.
 • Elk aanbod bevat informatie die voor de consument duidelijk maakt welke rechten en plichten verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment waarop de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De consument kan de overeenkomst ontbinden zolang deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zal de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zal hij zorgen voor een veilige webomgeving. Indien de consument in staat is elektronisch te betalen, zal de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen nemen.
 • De ondernemer kan – binnen wettelijke kaders – informatie verkrijgen over het vermogen van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede over feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord sluiten van de overeenkomst op afstand. Indien dat onderzoek de ondernemer gegronde redenen geeft om te weigeren de overeenkomst te sluiten, dan heeft hij het recht, gestaafd met redenen omkleed, een bestelling of aanvraag af te wijzen of de uitvoering ervan aan bijzondere voorwaarden te binden.
 • De handelaar zendt een consument uiterlijk bij de levering van een product, dienst of digitale inhoud de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke duurzame gegevensdrager kan opslaan:
 • het kantooradres van de vestigingsplaats van de handelaar waar de consument klachten kan indienen;
 • de voorwaarden waaronder de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht en de wijze waarop hij dit doet, of een duidelijke vermelding met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht;
 • informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
 • de prijs, inclusief alle belastingen op het product, de dienst of de digitale inhoud; de kosten van levering voor zover van toepassing, en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor de beëindiging van de overeenkomst, indien de duur van de overeenkomst meer dan één jaar bedraagt of voor onbepaalde tijd;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor het herroepingsrecht.
 • In geval van een overeenkomst van langere duur is het bepaalde in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten

 • Bij de aankoop van producten heeft een consument het recht om een overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van ten minste 7 dagen. Het is de ondernemer toegestaan een consument om de reden van deze ontbinding te vragen, maar de consument is niet verplicht zijn/haar reden(en) te vermelden.
 • De in lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de transporterende partij is, of:
  • indien de consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een derde partij

door de consument aangewezen, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan één bestelling weigeren voor meerdere producten met verschillende leveringsdata, mits hij de consument hiervan voorafgaand aan het bestelproces duidelijk op de hoogte heeft gesteld.

 • indien de levering van een product verschillende leveringen of onderdelen betreft: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd:

 • Een consument heeft het recht om een overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden voor de levering van digitale inhoud die gedurende een periode van ten minste veertien dagen niet op een materiële drager wordt geleverd. Het is de ondernemer toegestaan een consument om de reden van deze ontbinding te vragen, maar de consument is niet verplicht zijn/haar reden(en) te vermelden.
 • De in lid 3 genoemde termijn gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde herroepingstermijn voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd in het geval dat een consument niet is geïnformeerd over het herroepingsrecht:

 • Indien de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt of indien het modelformulier niet is verstrekt, eindigt de herroepingstermijn twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk bedongen herroepingstermijn op basis van de vorige leden van dit artikel.
 • Indien de handelaar de consument de in het vorige lid bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de aanvangsdatum van de oorspronkelijke herroepingstermijn, eindigt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstermijn

 • Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking ervan. Hij mag het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werkzaamheid van het product te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren op dezelfde manier als hij in een winkel zou mogen.
 • De consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van zijn omgang met het product anders dan toegestaan in de para.
 • De consument is niet aansprakelijk voor de devaluatie van het product indien de ondernemer hem niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt voordat de overeenkomst werd gesloten.

Artikel 8 – Consumenten die gebruik maken van hun herroepingsrecht en de daarmee gemoeide kosten

 • Een consument die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht meldt dit binnen de herroepingstermijn aan de ondernemer door middel van het modelformulier voor het herroepingsrecht of op een andere ondubbelzinnige wijze.
 • Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van melding als bedoeld in lid 1, zal de consument het product retourneren, dan wel overhandigen aan (een vertegenwoordiger van) de ondernemer. Dit is niet nodig indien de ondernemer heeft aangeboden het product zelf op te halen. De consument zal in ieder geval de termijn voor het retourneren van goederen in acht hebben genomen indien hij het product terugstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 • De consument retourneert het product met alle relevante toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor een correcte en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust op de consument.
 • De consument draagt de directe kosten van het retourneren van het product. Indien de ondernemer niet heeft verklaard dat de consument deze kosten zal dragen of indien de ondernemer zich bereid verklaart deze kosten zelf te dragen, dan is de consument niet aansprakelijk voor de kosten van het terugzenden van goederen.
 • Indien de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de geleverde dienst of de levering van niet voor verkoop bereid gas, water of elektriciteit tijdens de herroepingstermijn in een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid zal worden uitgevoerd, is de consument de handelaar een geldsom verschuldigd die gelijk is aan dat deel van de overeenkomst dat de handelaar op het moment van herroeping is nagekomen; in vergelijking met het volledig nakomen van het contract.
 • De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van niet voor verkoop gereed water, gas of elektriciteit – in een beperkt volume of in een beperkte hoeveelheid – of voor de levering van stadsverwarming, indien:
 • de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie heeft verstrekt over het herroepingsrecht, de kosten die verschuldigd zijn in geval van herroeping of het modelformulier voor het herroepingsrecht, of:
 • de consument heeft tijdens de herroepingstermijn niet uitdrukkelijk gevraagd naar de aanvang van de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming.
 • De consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, indien:
 • voorafgaand aan de levering heeft hij niet uitdrukkelijk ingestemd met het aanvangen van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de herroepingstermijn;
 • hij heeft niet erkend dat hij zijn herroepingsrecht had verloren bij het verlenen van zijn toestemming; of
 • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 • Indien een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van handelaren in geval van herroeping

 • Als de ondernemer het voor een consument mogelijk maakt om zijn herroeping langs elektronische weg te verklaren, dan stuurt hij na ontvangst van een dergelijke verklaring onmiddellijk een ontvangstbevestiging.
 • De ondernemer vergoedt de consument onmiddellijk alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten die de ondernemer voor het geretourneerde product in rekening heeft gebracht, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld. Behoudens in gevallen waarin de ondernemer heeft aangeboden het product zelf op te halen, kan hij de terugbetaling uitstellen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument bewijst dat hij het product heeft geretourneerd, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.
 • Voor een eventuele terugbetaling zal de ondernemer dezelfde betaalmethode gebruiken die oorspronkelijk door de consument werd gebruikt, tenzij de consument akkoord gaat met een andere methode. Terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Indien de consument een dure wijze van levering verkiest boven de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten uitsluiten, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk heeft aangegeven bij het doen van het aanbod, of in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst:

 • Producten of diensten waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Contracten gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling wordt gedefinieerd als een verkoopmethode waarbij een handelaar producten, digitale inhoud en/of diensten op een veiling aanbiedt, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle koper verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten te kopen;
 • Servicecontracten, na volledige voltooiing van de service, maar alleen als:
 • de uitvoering is gestart met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en
 • de consument verklaarde zijn herroepingsrecht te hebben verloren zodra de handelaar de overeenkomst volledig had voltooid;
 • Pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten inzake personenvervoer;
 • Dienstenovereenkomsten die toegang verlenen tot accommodatie, indien in de overeenkomst reeds een bepaalde datum of periode van uitvoering is bepaald en anders dan met het oog op accommodatie, het vervoer van goederen, autoverhuurdiensten en catering;
 • Contracten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in het contract reeds een bepaalde datum of periode van uitvoering is vastgelegd;
 • producten vervaardigd volgens de specificaties van de consument, die niet zijn geprefabriceerd en zijn gemaakt op basis van de specifieke keuze of beslissing van een consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon;
 • Producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • Verzegelde producten die om redenen die verband houden met de bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die vanwege hun aard onherstelbaar zijn gemengd met andere producten;
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de handelaar geen invloed heeft;
 • Verzegelde audio-/video-opnamen en computerapparatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Kranten of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen indien:
 • de levering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, en
 • de consument verklaarde dat dit impliceerde dat hij zijn herroepingsrecht had verloren.

Artikel 11 – De prijs

 • Gedurende de in het aanbod aangegeven geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de handelaar producten of diensten aanbieden tegen variabele prijzen, in gevallen waarin deze prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft. Het aanbod moet verwijzen naar dit verband met schommelingen en het feit dat eventueel genoemde prijzen adviesprijzen zijn.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bedingen.
 • Prijsverhogingen meer dan 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit heeft bedongen en:
 • zij het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
 • de consument is bevoegd de overeenkomst te ontbinden op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • Prijzen vermeld in aanbiedingen van producten of diensten zijn inclusief BTW.

Artikel 12 – Nakoming van de overeenkomst en extra garantie

 • De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestonden op de datum dat de overeenkomst werd gesloten. Indien overeengekomen garandeert de ondernemer tevens dat het product geschikt is voor een andere dan normale benaming.
 • Een door de handelaar, fabrikant of importeur aangeboden extra garantieregeling kan nimmer afbreuk doen aan de wettelijke rechten en vorderingen die een consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer zijn aandeel in de overeenkomst niet is nagekomen.
 • Een extra garantie wordt gedefinieerd als elke verbintenis van een handelaar, zijn leverancier, importeur of fabrikant die een consument rechten of vorderingen verleent, die verder gaan dan die waarin de wet voorziet, voor het geval hij zijn deel in de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen voor producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het verlenen van diensten.
 • Als plaats van levering wordt verstaan het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar maakt.
 • Rekening houdend met hetgeen in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de onderneming geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging oploopt, of indien de levering niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • Na ontbinding conform het vorige lid betaalt de ondernemer de consument onmiddellijk het door hem betaalde bedrag terug.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten rust op de ondernemer tot het moment van levering aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer aangekondigde vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Transacties met verlengde duur: duur, beëindiging en verlenging

Afloop

 • De consument heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst voor onbepaalde tijd die werd gesloten voor de regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten te ontbinden, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten aan het einde van de vaste termijn te ontbinden, met inachtneming van de overeengekomen beëindigingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Met betrekking tot overeenkomsten zoals beschreven in de eerste twee leden kan de consument:

– deze te allen tijde te beëindigen en niet beperkt te zijn tot beëindiging op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode;

– deze op dezelfde wijze te beëindigen als die waarop zij zijn gesloten;

– deze steeds opzeggen met inachtneming van dezelfde opzegtermijn als die welke voor de ondernemer is bedongen.

Prolongatie

 • Een contract voor bepaalde tijd dat is gesloten voor de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten mag niet automatisch worden verlengd of verlengd voor een bepaalde periode.
 • In afwijking van hetgeen in het vorige lid is bepaald, kan een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de regelmatige levering van dag- of weekbladen of tijdschriften automatisch worden verlengd met een vaste duur van ten hoogste drie maanden, indien het de consument vrijstaat deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging te ontbinden, met een opzegtermijn die niet langer is dan één maand.
 • Een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de regelmatige levering van producten of diensten kan slechts automatisch voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de consument te allen tijde het recht heeft om op te zeggen, met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en, in het geval van een overeenkomst om dag- of weekbladen of tijdschriften regelmatig maar minder dan één keer per maand te leveren, een periode die niet langer is dan drie maanden.
 • Een contract voor bepaalde tijd voor het regelmatig leveren, bij wijze van introductie, van dag- of weekbladen en tijdschriften (proefabonnementen of kennismakingsabonnementen) wordt niet automatisch verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proefperiode of introductieperiode.

Duur

 • Indien de vaste duur van een overeenkomst langer is dan één jaar, dan heeft de consument na één jaar te allen tijde het recht op ontbinding, met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid dicteren dat tussentijdse ontbinding van de overeenkomst onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 15 – Betaling

 • Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden geen andere datum is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden betaald binnen 14 dagen na aanvang van de herroepingstermijn, of bij gebreke van een herroepingstermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst om een dienst te verlenen, gaat deze termijn van 14 dagen in op de dag nadat de consument de bevestiging van het contract heeft ontvangen.
 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mogen de algemene voorwaarden nooit een voorschot van meer dan 50% voorschrijven. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht inroepen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst(en) voordat het bedongen voorschot is betaald.
 • The consumer is obliged to report immediately to the trader any inaccuracies in payment data provided or stated.
 • If a consumer fails to fulfil his payment obligation(s) in good time, after the trader has informed the consumer about the late payment, the consumer is allowed 14 days in which to fulfil the obligation to pay; if payment is not made within this 14-day period, statutory interest will be payable over the sum owed and the trader has the right to charge reasonable extrajudicial costs of collection he has incurred. These costs of collection amount to, at the most: 15% of unpaid sums up to €2,500; 10% over the next €2,500; and 5% over the next €5,000, with a minimum of €40. The trader can make departures from these sums and percentages that are favorable to the consumer.

Article 16 – Complaints procedure

 • The trader provides for a complaints procedure, that has been given sufficient publicity, and will deal with a complaint in accordance with this complaints procedure.
 • A consumer who has discovered shortcomings in the implementation of a contract must submit any complaints to the trader without delay, in full and with clear descriptions.
 • A reply to complaints submitted to the trader will be provided within a period of 14 days, calculated from the date of receipt. If it is anticipated that a complaint will require a longer processing time, then the trader will reply within 14 days, confirming receipt and indicating when the consumer can expect a more elaborate reply.
 • De consument dient de ondernemer een termijn van minimaal 4 weken te geven om de klacht in gezamenlijk overleg op te lossen. Na deze periode wordt de klacht een geschil dat onder de geschillenregeling valt.

Artikel 17 – Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen een ondernemer en een consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, mogen niet nadelig zijn voor de consument en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat consumenten deze op een gemakkelijk toegankelijke wijze op een duurzame gegevensdrager kunnen opslaan.

Bijlage I: Modelformulier Herroepingsrecht

Modelformulier voor herroepingsrecht

(dit formulier mag alleen worden ingevuld en geretourneerd als u zich wilt terugtrekken uit het contract)

– Aan: [naam handelaar]

[geografisch adres van de handelaar]

[faxnummer van de handelaar, indien beschikbaar]

[e-mailadres of elektronisch adres van de handelaar]

– Ik/wij* u hierbij informeren dat, met betrekking tot ons contract met betrekking tot

De verkoop van de volgende producten: [beschrijving van het product}*

De levering van de volgende digitale inhoud: [beschrijving van de digitale inhoud]*

De levering van de volgende dienst: [beschrijving van de dienst]*

Ik/wij* oefenen ons herroepingsrecht uit.

– Besteld op*/ontvangen op* [datum van bestelling van diensten of ontvangst van goederen]

– [Naam consument(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening van de consument(en)] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

– [Datum]

*Verwijder of verstrek aanvullende informatie, indien van toepassing.